Tandartspraktijk De Stip logo

Huisregels

Belangrijke informatie en regels bij Tandartspraktijk De Stip

Onze huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie, waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!

Eerste bezoek

In het algemeen zal tijdens het eerste bezoek geen tandheelkundige behandeling plaatsvinden, tenzij daar een dwingende reden voor is, b.v. als er sprake is van een pijnklacht. U krijgt een aantal vragen voorgelegd die betrekking hebben op uw persoonlijke, medische en tandheelkundige gegevens. Als u bepaalde medicijnen gebruikt, is het van belang dat u over de namen en doseringen beschikt. Gegevens daarover kunt u noteren op de gezondheidsvragenlijst, waarna het een en ander in uw dossier wordt vastgelegd.

Tijdens het eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden en als er geen recente röntgenfoto’s beschikbaar zijn, zullen deze zo nodig worden gemaakt. Aan de hand van dit onderzoek en de foto’s zullen we u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit. Ook met vragen kunt u onder andere op dat moment terecht.

Patiëntendossier en privacy

Zoals in de gezondheidszorg gebruikelijk is hebben wij ook voor onze patiëntenadministratie een privacyreglement. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alleen met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken. Ook bij de inrichting van uw patiëntendossier houden wij ons aan de richtlijn die hiervoor door onze beroepsorganisatie is ontwikkeld.

U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer).

Dit kan telefonisch, persoonlijk of via een email aan info@tandartspraktijkdestip.nl

In de toekomst zal uw medische/ tandheelkundige dossier gekoppeld worden aan uw Burger Service Nummer (oude sofi). Elke patiënt binnen de praktijk zal dit nummer in zijn dossier moeten opgeven.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden.
Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie gemaakt of geannuleerd worden, dus niet per mail!

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd, wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Bij ziekte verzoeken wij u om aan het begin van de dag, om 8:00uur, uw afspraak af te zeggen, zodat wij eventueel een spoedgeval in uw plek kunnen behandelen. Belt u te laat af dan zullen wij de gereserveerde tijd alsnog in rekening brengen.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zijn wij helaas genoodzaakt de voor u gereserveerde tijd in rekening te brengen. Volgens de NzA staan wij in ons recht om de gehele behandeling in rekening te brengen. Echter brengen wij €1 in rekening per gereserveerde minuut. Achteraf hierover in gesprek gaan is niet mogelijk. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Periodieke controle

Het fundament van een goede tandheelkundige zorg is de periodieke controle. Afhankelijk van uw gebitsgezondheid spreekt de tandarts hiervoor een bepaalde regelmaat met u af. Tijdens de periodieke controle kijkt de tandarts naar de gezondheid van uw gebit en naar de staat van onderhoud. Zo nodig wordt er tandsteen verwijderd en wordt u nog eens verteld waar u bij het tandenpoetsen op moet letten. Als op de controle een behandeling moet volgen, bespreekt de tandarts met u wat er moet gebeuren en hoe vaak u daar voor moet terugkomen. Voor uitgebreide en dure behandelingen zal de tandarts ook de kosten met u doornemen.

Gezondheid

Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden, omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling te voorkomen.
Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw volgende bezoek kenbaar te maken.

Betaling

Op alle behandelingen zijn de NMT-Betalingsvoorwaarden tandheelkundige zorg van toepassing, Bij behandelingen die niet binnen de dekking van uw ziektekostenverzekeringen vallen, krijgt u een nota thuis opgestuurd door Fa-med. Betaling dient dan binnen 30 dagen te geschieden. Bij het niet voldoen van de nota binnen de gestelde termijn worden extra kosten in rekening gebracht.

Behandeling

Soms zien mensen op tegen een tandheelkundige behandeling. Mocht dit bij u zo zijn, bespreek het dan met één van ons. Wij zullen zoveel mogelijk rekening houden met uw wensen. In principe worden alle behandelingen die pijnlijk kunnen zijn onder verdoving uitgevoerd. Vanuit onze praktijkfilosofie vindt behandeling plaats volgens zorgvuldig uitgestippelde lijnen. Dit betekent dat wij een behandelplan presenteren dat erop gericht is uw mondgezondheid tot op hoge leeftijd te waarborgen.

Dat betekent natuurlijk niet dat er maar één oplossing bestaat voor uw gebit. Door uw eigen wensen te uiten, kunnen wij een behandelplan op maat maken. Uiteraard kunnen er financiële belemmeringen zijn om een behandelplan ineens te laten uitvoeren. In dat geval kan er een plan in fasen worden gemaakt. Het is mogelijk dat deze benadering niet bij u past. Het is voor beide partijen zinvol om dit in een zo vroeg mogelijk stadium van de behandeling te bespreken. Wij doen ons uiterste best een technologisch hoogwaardig product in uw mond af te leveren en vinden het daarom van het grootste belang dat de behandelingen in een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect worden uitgevoerd.

Tarieven

Wij werken volgens het UPT-tarief. Sinds 1995 geldt voor elke Nederlander een door de overheid bepaald maximumtarief voor een bepaalde tandheelkundige verrichting. Dit tarief wordt het Uniforme Particuliere Tarief genoemd, ook wel UPT-tarief. Elk jaar wordt dit tarief vastgesteld door het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). Als u alleen basis verzekerd bent, worden alleen een zeer beperkt aantal verrichtingen, het z.g. preventief onderhoud, vergoed. Voor alle andere verrichtingen zoals röntgenfoto’s, vullingen, kronen, protheses en behandelingen door de mondhygiëniste kunt u zich aanvullend verzekeren.

Jeugdige verzekerden hebben wel recht op een groot aantal verrichtingen en hoeven daar meestal niet voor bij te betalen. Deze en andere informatie kunt u nalezen in folders van uw ziektekostenverzekeraar.

Waarneming en spoedgevallen

Als zich tijdens openingsuren van de praktijk een spoedgeval voordoet, bijvoorbeeld een ongeval m.b.t. het gebit of een acute hevige pijnklacht dan kunnen wij meestal diezelfde dag ruimte maken om u te helpen. Wij vragen u in dat geval zo vroeg mogelijk te bellen.

Voor spoedgevallen buiten onze openingsuren belt u het telefoonnummer 020 – 3034500. U hoort dan met welke tandarts u contact kunt opnemen. Houdt u rekening met directe betaling tijdens waarneming door een collega.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij direct iets voor u doen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van de folder vragen en of opmerkingen dan horen wij dat graag.

Contactgegevens
Tandartspraktijk De Stip

Openingstijden

Wilt u zich inschrijven?